Eğitim programımızın genel çerçevesi içinde çocukların bireyselliklerine uygun çalışmaların uygulanması gerekliliğine inanılmaktadır. Özellikleri, yetenekleri, anlayış ve kavrayış biçimleri, sosyal becerileri birbirinden farklı olan öğrencilerimizi çok iyi tanımamız programın işlerliği açısından çok önemlidir.

Oryantasyon döneminde sosyal, duygusal, bilişsel, psikomotor ve özbakım gelişimleri açısından takip edilen öğrenciler yıl içinde, izleme sonucunda hazırlanmış olan “ sosyal beceri” programlarına tabii tutulurlar.

Belirli periyotlarla uygulanan gelişim testleri sayesinde çocuklarımız hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilmekteyiz. Bu testlerin uygulanma amacı öğrencinin hangi konularda gelişim göstermesi gerektiğini saptamak ve hazırlanmış program dahilinde gelişimini takip etmektir.
 
Gelişimin tüm alanları bir bütündür ve birbirleriyle ilişkilidir.  Bu nedenle bir ya da birkaç alanda geliştirilip diğer alanlar göz ardı edilmemelidir. Eğitim planımızda estetik,  yaratıcı, sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve diğer alanları kapsayacak biçimde hedefler seçilmiş ve planlarda belirlenen hedefler doğrultusunda etkinlikler düzenlenmiştir. Çocuğun bir alanda öğrendiğini diğer  alan ya da alanlara genelleme becerisini geliştirmek çok önem verdiğimiz bir husustur.
 
Özel İstanbul Koleji anaokulunda eğitim-öğretim felsefesi, tamamiyle yaşayarak, deneylerle, geziler ve atölye çalışmalarıyla desteklenen, aynı zamanda etkin öğrenme metodunun da aktif olarak uygulandığı, öğrencilerin yaş gruplarına uygun bir yaklaşım içerisinde devam eden bir süreçtir. Eğitim salt akademik kaygılar içerisinde ilerlenen bir süreç olmayıp, özellikle algıları bu denli açıkken, çocukların küçük yaştan itibaren farklı konu başlıklarıyla da sosyal ve bilişsel anlamda karşılaşmış olmaları gerçekten önemlidir. Eğitim felsefemiz içerisinde, öğrencilerin hiçbir şekilde “ ezber” mantığında hareket etmemeleri ve bilgileri “ neden-sonuç” ilişkisi içerisinde özümsemeleri büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda da, Özel İstanbul Koleji Anaokulu, geleceğin sorgulayan, merak eden, bilimsel düşünce tarzı içerisinde hareket eden nesillerini yetiştirmek konusunda profesyonellik içerisinde hareket etmektedir.

Back to top