Okul öncesi yaşlar sosyal, duygusal ve bedensel yönden hızlı gelişimlerin yaşandığı dönemdir. Bu dönemlerde yapılacak sistemli ve planlı çalışmalar erken yaşlarda çocuğa hayatı oyunla, eğlenerek, deneyerek öğrenme fırsatı sunar.

Anasınıfımızda öğrenciler, İngilizce, bilişim teknolojileri, tenis, yüzme, beden eğitimi, müzik, resim,  dans, drama diksiyon, yaratıcı düşünce ve satranç gibi uygulamalı dersleri o dersin branş öğretmeniyle birlikte branş derslerinde gerçekleşirmekedirler. Tüm bu etkinliklerin asıl hedefi çocuğa ilgi ve yeteneğine göre sosyal beceriler kazandırmak ve sosyal yaşantısı içinde entelektüel ve çağdaş bireyler haline getirmektir.

Ayrıca, konu ve kavramlarla ilgili yerlere sık sık geziler düzenlenerek kullanılan  eğitim programı desteklenmekte ve çocuklarımızın, klasik ezberci eğitimin dışında görerek, yaşayarak ve deneyerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.  

Okulumuz anasınıfında yabancı dil eğitimine ana dil eğitimi kadar önem verilmektedir ve bu bağlamda da okul öncesi eğitim” çift dilli” bir eğitim modeli olarak uygulanır. Çocuklarımızın erken yaşlarda İngilizce dil becerilerini arttırmak için doğal öğrenme ortamında anadili İngilizce olan yabancı öğretmenlerle eğitim verilir. Yıl içinde İngilizce öğretimine yönelik güçlü bir alt yapı oluşturabilmek için oyun, drama, ve sanat çalışmaları, şarkı, tekerleme ve dans kullanılarak yapılır. Çocuğun yaşına uygun kelime bilgisini arttırmak ve doğru kullanarak iletişim kurması sağlamak hedeflenir.
Anasınıfımızda İngilizce dersleri yaş seviyelerine uyacak, öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirecek şekilde hikaye tabanlı olarak yapılmaktadır.
 
Dil iletişimin temel aracıdır ve İngilizce bilmek bir dünya insanı yetiştirebilmenin en önemli ayağını oluşturur. Farklı kültür değerlerine hoşgörü ve merakla yaklaşabilmek için o kültürleri tanımak çok önemlidir. Bu amaçla okulumuzdaki İngilizce çalışmaları yoğun bir program dahilinde ele alınmakta ve çoklu zeka kuramını esas alan kitaplar seçilerek verilmektedir.
Okul öncesi gruplarımızda yer alan dersler ve kısaca içerikleri şu şekildedir:

İngilizce :
 
Okulumuz okulöncesi dönemde İngilizce eğitimi dahilinde, öğrencilere, sesleri tanıma ve yazma, tek kelimeli veya basit cümleli kitapları okuma, hikaye okuma ve resimlendirme, sunumlar ve gösterilerle İngilizce dil becerilerini pekiştirme, kısacası şarkılar, kitaplar, hikayeler, oyunlar ve aktiviteler yoluyla İngilizce’yi öğrenme metodunu içermektedir.

Dil etkinliği :

İlkokulun temelini oluşturan araştırma ve sorgulama becerilerinin verildiği bu dönemde,  okulöncesi grubumuzda, Türkçe okuma-yazma çalışmaları ile gerçekleşen “ Dil Etkinliği” dersleri, öğrencinin kendi dilinde yaş grubuna uygun bir seviyeye gelmesini sağlamaktadır. Harf ve rakamların tanınması, yaş gruplarına uygun yazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, basit okuma yazma seviyesine gelinmesi, “ Dil Etkinliği” dersinin ana amaçlarından biridir.

Etkin Öğrenme ( Matematik)

Amaç okul öncesi dönemde öğrenciyi matematik ile tanıştırmaktır. Sınıflandırma, ölçme, objeleri ve sembolleri karşılaştırabilme, matematik terminolojisini kullanma, cetvel, saat, tartı gibi matematik malzemelerini kullanma, parça ve bütün ilişkisini sağlama, okulöncesi öğrencilerimize etkin öğrenme dersi kapsamında öğrettiğimiz matematik bağlantılı konulardır.

Fen Doğa :
 
Çocukların farklı tekniklerle gözlem yapabilmeleri, araştırma-inceleme çalışmalarını yürütebilmeleri ve neden-sonuç ilişkisini kurabilme becerilerini kazanmaları ana hedeftir. Çocuklar yaşadıkları çevreyi koruma, tanıma ve sevme konusunda bilinçlendirilirler. Deney ve gözlemlerle araştırmaya olan doğal merakları pekiştirilir.
 
Rehberlik Çalışmaları :
 
Anasınıfımız özelinde rehberlik programımızın iki temel hedefi öğrencilerimizin kendine güvenli, çevresi ile uyumlu, kişisel ve sosyal yaşam için gerekli temel insan ilişkilerini geliştirmek ve sağlıklı davranışlar kazandırmak ve onları ilköğretim birinci sınıf programına hazır duruma getirmektir.Bu hedeflere yönelik olarak, anasınıfı öğrencilerimizin akademik kazanımlarını ve okul olgunluğunu belirlemek amacıyla, yaş gruplarına uygun değerlendirme ölçekleri uygulanmakta ve gerekli destek çalışmaları planlanmaktadır. Öğrencilerimizin duygusal ve sosyal gelişimlerini izlemek amacıyla gerek öğretmenlerimiz, gerekse velilerimizle yakın iletişim içinde etkin bir şekilde takip çalışmaları yürütülmektedir.
 
Yaratıcı Düşünce :
 
Öğrencilerimize, hayal güçlerini kullanarak, kalıplaşmış düşünce ve uygulama tarzları dışında da hareket edebileceklerini öğretmek ve “ her zamanki gibi” düşünmek zorunda olmadıkları bilincini aşılamak, dersimizin temel taşı olan metodlardan biridir. Farklı materyallerle ve farklı yaklaşımlarla, öğrenciler kendi özgün ve yaratıcı çalışmalarını ortaya koyma fırsatı bulurlar.

Beden Eğitimi :
 
Dersimizin hedefi, büyük kas gelişimini destekleme, farklı spor dallarını tanıma, vücudunu tanıma, farklı fiziksel aktivitelere katılma, sosyal ilişkiler kurabilme ve fiziksel aktivitelerle kendini ifade edebilme becerilerini geliştirmektir. Beden eğitimi dersinin sağladığı destekle öğrencinin kendine güveni artar ve liderlik, arkadaşlarıyla pozitif ilişkiler kurma gibi özelliklerin de de gözle görülür ilerlemeler kaydedilir.
 
Görsel Sanatlar :
 
Parmak boya, sulu boya, kolay, baskı gibi farklı tekniklerin kullanıldığı bu dersimizde, öğrencilere, estetik olana değer vermeyi öğretmek ve yaratıcılıklarını desteklemek ana hedefimizdir. Öğrencilerimiz farklı resim ve sanat sergilerini gezerek, sanatı yaşayarak öğrenme fırsatını yakalarlar. Aynı zamanda kendi yaş gruplarına uygun yarışmalara da katılım göstererek kendilerini ifade etme şansına sahip olurlar.
 
Müzik :
 
Öğrencilere müziği sevdirme ve müziği kendi hayatlarının içine yerleştirebilme istek ve becerisini aşılamayı hedefleyen çalışmalarımızda, kullanılan şarkılar ve müzikli oyunlarla, çocuğun başka diller ve kültürlerle ilgili farkındalığı arttırılır. Doğadaki farklı sesleri ayırt etme, ritim duygusunu geliştirme, farklı enstrümanları ve müzisyenleri tanıma ve genel müzik kültürü oluşturma okul öncesi müzik derslerimizin başlıca amaçlarıdır.
 
Dans :
 
Bedensel gelişimi destekleme ve estetik bakış açısı kazandırma, dersin ana hedeflerindendir. Öğrencilerin tüm sene boyunca dans dersinde öğrendikleri figürleri, yıl sonu gösterisinde velilere yönelik gerçekleştirilen “ Sene Sonu Gösterisi” ile sunma fırsatları olur. Amaç öğrenilen konuların bir yansımasını aileler ile paylaşabilmektir.

Satranç :
 
Yüzyıllardan beri dünya üzerindeki en yaygın oynanan strateji oyunlarından biri olan satranç, okulumuz okulöncesi gruplarında da bir ders olarak yerini almaktadır. Satranç dersinde taşların neler olduğu ve görevleri, oyundaki farklı stratejiler, karşılıklı maç yapma, neden-sonuç ilişkisi kurarak muhakeme yeteneğini geliştirme gibi konular üzerinde çalışmalar yapılır.

Drama :
 
Drama öğrencinin pozitif benlik kavramının gelişmesinde önemli bir yer tutar. Öğrencilerimiz drama dersleri sayesinde liderlik yapmayı, takip etmeyi, sırayla oynamayı ve sıra beklemeyi öğrenirler. Olayları yeniden canlandırma, hareketleri taklit etme, sözlü veya sözsüz bir dil kullanma, hikaye, şiir ve yaşanmış olayları rol yaparak ifade etme, drama dersinde temel aldığımız hedeflerimizdendir.

Bilişim Teknolojileri :
 
Okulumuzda okulöncesi öğrencilerimize, cihazların güvenli biçimde kullanımı, değişik bilgisayar türleri ve bileşenleri, fare, klavye kullanımı gibi becerilerin kazandırılması ve müfredata paralel şekilde interaktif uygulamaların gerçekleştirilmesi amaçlardan bazılarıdır. Bilişim teknolojileri dersi ile, gelecekte günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olacak “ bilgisayar, kullanımı ve bileşenleri” ile ilgili, yaş gruplarına uygun donanıma sahip olurlar.
 
Origami :
 
Kağıt katlama sanatı olarak bilinen “ Origami” okulumuzda gerek okulöncesinde, gerekse ilkokul 1. Sınıfta bir ders olarak müfredatta yer alır. Origami dersi ile davranış, sosyal ve duygusal, psikomotor, dil ve matematik eğitimi birlikte verilir. Öğrencinin bir yandan analitik düşünce yönünde gelişimin sağlarken, diğer yandan da , duygusal ve sosyal anlamda da daha üst seviyelere gelmesine yardımcı olunur.  

Tenis ve Yüzme Dersleri
 
Okul öncesi ve 1. sınıf seviyelerinde tüm sene boyunca devam eden ve Enka Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen tenis dersleri, 2. sınıftan itibaren müfredatta yerini alan “ Tenis Kulübü “ uygulamasıyla pekiştirilir. Her sene, dileyen ortalama 10-15 öğrenciden oluşan “tenis kulübü” dersi aracılığıyla , yıl boyunca, öğrencilerimiz, anasınıfı ve 1. sınıfta öğrendikleri tenis sporunda kendilerini geliştirme fırsatını bulur.  Tenis sporunu küçük yaştan itibaren öğrencilerimize tanıtmak  amacıyla gerçekleştirilen dersler en küçük yaş grubumuzla okul öncesinde başlar ve 4 yıl boyunca da kesintisiz olarak devam eder. Bu şekilde, her yaştan insanın birlikte yapabileceği nadir spor dallarından biri olan tenisle öğrencilerimiz küçük yaşlarda tanışır. “ Minik Eller Raket Tutuyor “ projesi kapsamında ortalama 4 yıl boyunca tenis derslerine kesintisiz katılan öğrencilerimiz, kulüp dersleri sayesinde, bu spor dalında 5. sınıf seviyesine kadar kendilerini geliştirme fırsatını da yakalarlar.

Yüzme dersleri de, tenis dersleri gibi, okul öncesinde en küçük yaş grubundan itibaren başlar ve tüm ilkokul eğitim hayatı boyunca da devam eder. Yüzme dersleri, okula yakın lokasyonlarda (İTÜ Ayazağa Kampüsü, TSYD gibi), iki haftada bir kez ve bir saatlik bir ders olarak programda yer alır. Yüzme derslerinin amacı, öğrencilere küçük yaştan itibaren yüzmenin farklı stillerini öğreterek, fiziksel gelişimlerine de katkıda bulunmaktır. Öğrenciler kendi yaş gruplarına göre farklı yarışmalara katılarak okulu farklı platformlarda etkin bir şekilde temsil ederler.

Back to top